การเลือกรุ่น:

SM-A3360 | เฟิร์มแวร์ของ Samsung by model | TH

ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ล่าสุดของ Samsung ✅ model SM-A3360 รายชื่อเฟิร์มแวร์ทั้งหมดพร้อมให้ดาวน์โหลด

แสดง 1 ถึง 10 จาก 11 ผลลัพธ์
รายการเฟิร์มแวร์ของ Samsung
DeviceModelRegionPDA/AP VersionCSC VersionMODEM/CP VersionOs VersionChangelistBuild Date
Samsung Galaxy A33 5GSM-A3360TGY

SM-A3360 TGY A3360ZHU7CWH2

• Overall stability of your device has been improved.
• The latest Android security patch has been applied.
- Device security has been further enhanced.
A3360TGY7CWH2A3360ZHU7CWH213-
Samsung Galaxy A33 5GSM-A3360TGY

SM-A3360 TGY A3360ZHS7CWG1

• The latest Android security patch has been applied.
- Device security has been further enhanced.
A3360TGY7CWG1A3360ZHS7CWG113-
Samsung Galaxy A33 5GSM-A3360TGY

SM-A3360 TGY A3360ZHU6CWF2

• Overall stability of your device has been improved.
• The latest Android security patch has been applied.
- Device security has been further enhanced.
A3360TGY6CWF2A3360ZHU6CWF213-
Samsung Galaxy A33 5GSM-A3360TGY

SM-A3360 TGY A3360ZHU5CWD1

• The Camera and Gallery functions have been improved.
• Overall stability of your device has been improved.
• The latest Android security patch has been applied.
- Device security has been further enhanced.
A3360TGY5CWD1A3360ZHU5CWD113-
Samsung Galaxy A33 5GSM-A3360TGY

SM-A3360 TGY A3360ZHS5CWC2

• The latest Android security patch has been applied.
- Device security has been further enhanced.
A3360TGY5CWC2A3360ZHS5CWC213-
Samsung Galaxy A33 5GSM-A3360TGY

SM-A3360 TGY A3360ZHU4CWB2

One UI 5.1 Update

One UI 5.1 takes your phone to the next level with new Gallery features as well as productivity and personalization enhancements.

Camera and Gallery

More powerful search
You can now search your Gallery for more than one person or subject at the same time. You can even search for people without tagging their names just by tapping their faces.

Enhanced image remastering
Remastering does more to make your pictures look great by removing shadows and reflections. You can also remaster GIFs for better resolution and clarity.

Revamped info display
When you swipe up while viewing a picture or video in your Gallery, you can see when and where the picture was taken, which device took the picture, where the picture is stored, and more. Now with a simpler layout.

Multitasking

Easily minimize or switch to full screen
You can now minimize or maximize an app window without going to the options menu. Just drag one of the corners.

Access your most used apps in split screen
When you start a split-screen view, the apps you use most often will be shown below your recently used apps to help you find the apps you need faster.

Modes and Routines

Change wallpapers based on your mode
Set a different wallpaper based on your current activity. Choose one wallpaper for work, one for exercising, and more.

Weather

Quick access to useful information
Check severe weather alerts, daily weather summaries, and sunrise/sunset times at the top of the Weather app.

Hourly precipitation graph
An hourly graph now shows how much precipitation has fallen at different times of the day.

Summary on Weather widget
A brief summary of the current weather conditions now appears on the weather widget to let you know if it's sunny, cloudy, raining, or snowing.

Samsung Internet

Improved search
Your searches now include the names of bookmark folders and tab groups. Improved search logic lets you find what you're looking for even if something isn't spelled correctly.

Additional changes

Check the battery level of your devices
The new Battery widget lets you check the battery level of your devices, right from the Home screen. You can see how much battery is left on your phone, Galaxy Buds, Galaxy Watch, and other supported devices.

Settings suggestions
While signed in to your Samsung account, suggestions will appear at the top of the Settings screen to help you share, connect, and enhance your experience across your Galaxy devices.

Choose where to save screenshots and screen recordings
You can now change the folder where screenshots and screen recordings are saved.
A3360TGY4CWB2A3360ZHU4CWB313-
Samsung Galaxy A33 5GSM-A3360TGY

SM-A3360 TGY A3360ZHS4BWA1

• The latest Android security patch has been applied.
- Device security has been further enhanced.
A3360TGY4BWA1A3360ZHU4BVKB13-
Samsung Galaxy A33 5GSM-A3360TGY

SM-A3360 TGY A3360ZHU4BVL1

One UI 5 Upgrade (Android 13)

One UI 5 brings you more powerful personalization and makes it easier to get things done across your Galaxy devices.

Visual design

New app icons and illustrations
Icon symbols are larger for a bolder look that's easier to scan. Subtle background gradients and improved contrast give a fresher, more natural feel. New help illustrations have been created to give a consistent look to all apps.


Smoother than ever before
New animations and transition effects make switching between screens feel more natural. Animations and other visual feedback appear instantly when you touch the screen, making interactions more intuitive. Scrolling speed has also been enhanced to make scrolling feel smoother throughout One UI.

Enhanced blur effects and colors
Background blur effects on the quick panel, Home screen, and throughout One UI have been improved with brighter colors for a clearer and more consistent experience. Simplified app color schemes help you avoid distractions and focus on your current task.

Customization

Customize your Lock screen
Just touch and hold the Lock screen to edit. What could be simpler? Customize your wallpaper, clock style, notification settings, and more, with live preview, all in one place.

More wallpaper choices
Wallpaper settings have been redesigned making it easier to find the perfect wallpaper for your Home and Lock screens. There are more images, videos, colors, and filters to choose from than ever before.

More options for your color palette
It's easier to find the colors that are right for you. Choose from up to 16 color themes based on your wallpaper as well as preset color themes that are designed to look great.

Modes and routines

Choose modes based on your activity
Choose a mode based on what you're doing, such as exercising, working, or relaxing, then choose what you want your phone to do in each situation. For example, turn on Do not disturb when you're relaxing or play music when you're driving.

Bedtime mode is now Sleep mode
Sleep mode lets you automate more actions when it's time for bed, like turning on Dark mode and changing the sound mode.

Easier to discover preset routines
A simplified layout makes it easier to find routines that are useful for you.

Check running routines quickly
Routines that are currently running are now shown at the top of the Routines screen so you can understand what's happening and make changes if necessary.

More actions and conditions for your routines
Automatically start routines when you use Airplane mode or Mobile Hotspot. Routines can now open app pairs and adjust the left/right sound balance.


Home screen widgets

Stack widgets on your Home screen
Combine several widgets of the same size into a single widget to save space on your Home screen. Just drag a widget onto another widget to create a stack, then swipe to switch between widgets. You can add more widgets to your stack at any time by dragging and dropping.


The new Smart suggestions widget knows what you need before you do. It suggests apps to use, people to call, and other useful tips. Suggestions are based on your usage patterns.

Do more with your connected devices
The Connected devices menu has been added to Settings, making it quicker and easier to access features that work with other devices, like Quick Share, and Smart View.

Hide notifications on your TV
When viewing content from your phone on your TV with Smart View, you can choose to hide notifications on your TV to prevent others from seeing your personal information.
Available Chromecast devices will appear when you tap Media output in the quick panel on your phone. Just tap the device where you want to play music or other audio content.

Camera and Gallery

Get help with Pro mode
A help icon will appear in Pro and Pro video modes. Tap the icon to get tips and guidance for using the various lenses, options, and controls.

Add watermarks to your pictures
Automatically add a watermark to each picture containing the date and time a picture was taken, your phone's model name, or other custom information.

Revamped Single take
Single take mode has been simplified and streamlined. Fewer options and shorter recording times make it faster and easier to get great shots.

Choose filters more easily
The filter selection menu has been streamlined in Camera, Photo Editor, and Video Editor. All filters are available in one list, making it easier to find the perfect filter for your picture or video.

Customize albums in Gallery
Choose which albums appear by default and hide less frequently used albums to keep the clutter down. You can also merge albums that have the same name and create albums that automatically update to include pictures of people you select.

All-new look for Stories
Stories that are automatically created in your Gallery have been revamped with an interactive slideshow view. Just tap or swipe to move between pictures and videos in your story.

Photo and Video Editor

Create stickers from any picture
Create reusable stickers from any picture in your gallery. Just select the part of the picture you want to use as a sticker, then adjust the thickness and color of the outlines.

More ways to edit GIFs
You can trim and adjust the ratio of animated GIFs to make them the right size. You can also use the same editing features that are available for still images to decorate your GIF however you like.

Keep portrait mode effects even after editing
Portrait mode effects are now retained even after cropping or changing filters so you can adjust the background blur at any time.

Draw perfect shapes on pictures and videos
Use the pen tool to draw a shape such as a circle, triangle, rectangle, or heart. Hold your finger on the screen when you finish drawing to make it instantly transform to straight lines and perfect angles.

New stickers for photos and videos
60 new preloaded emoji stickers are available for decorating your pictures and videos.

AR Emoji and stickers
When you create a new AR Emoji, 15 stickers are created by default giving you more ways to express yourself. If that’s not enough, there are also more AR Emoji stickers available for download so you can always find a sticker to match your emotions.
Use transparent backgrounds for AR Emoji stickers, or choose any picture from your Gallery to use as a background for your emoji in AR Emoji Camera. You can also pair up two emojis together and create fun dances and poses.

Samsung Keyboard

New emojis available for emoji pairs
In Samsung Keyboard, more than 80 additional emojis are available for creating an emoji pair. You can now combine emojis based on animals, food, and other objects in addition to facial expressions. Choose the perfect combination to get your feelings across.

Customize the spacebar row in Samsung Keyboard
You can choose which function keys and punctuation marks to show in the bottom row of the keyboard next to the spacebar.

Notifications

Get only the notifications you allow
When you use an app for the first time, you’ll be asked whether you want to receive notifications from it. Feel free to say no to apps that you don’t want to disturb you.

Easier access to app notification controls
Is an app sending you too many notifications? It's easier than ever to block it with reorganized notification settings placing app notification controls at the top. You can also go directly to app notification settings using the button at the bottom of the notification panel.

Choose which types of notifications apps can send
You now have separate control over whether apps can show pop-up notifications, app icon badges, and notifications on the Lock screen. Allow all types, some, or none. It's up to you.
App icons are larger, making it easier to see which app sent the notification. Text alignment has also been improved to make notifications easier to read.

Set exceptions for Do not disturb
Auto optimization
Device care keeps your phone running smoothly by automatically performing optimizations in the background. To keep your phone in the best condition, you can set your phone to automatically restart when needed.

Security and privacy

Check your phone’s security status at a glance
The new Security dashboard in Settings shows whether your phone has any security issues and helps you fix them quickly.

Security and privacy information for websites
An icon will appear in the address bar in Samsung Internet to show a site's security status. Tap the icon to learn which information the website collects and tracks.

Accessibility

More accessibility options in the quick panel
High contrast font and Color inversion can be added to the quick panel for easier access.

Magnifier is easier to access
Turn on the Magnifier shortcut in Accessibility settings to get quick access to the Magnifier feature. Magnifier uses your phone's camera to enlarge items in the real world so you can take a closer look or make them easier to read.

More spoken assistance
Choose from various types of voice feedback to get help using your phone even if you can't see the screen clearly. You can make your phone read out keyboard input so you can be sure you typed the correct letter, use Bixby Vision to recognize nearby objects and tell you what they are, and turn on audio descriptions that explain what's happening in a video (only for supported videos).

Easily edit your Accessibility button
Tap and hold the Accessibility button to quickly change the features you can access using the button.

New actions available for Corner actions
If you're using a mouse or trackpad, new actions are available when you move the mouse pointer to one of the 4 corners of the screen. You can now click and hold, drag, or drag and drop.

Additional changes

Use several timers at once
You can now start a new timer in the Clock app even if another timer is still running.

More control over calendar event invitees
When you add an event to your Google calendar in the Samsung Calendar app, you can choose whether invitees are allowed to see who else is invited to the event and also choose whether they can invite other people.

Add video conferences to your events
When you create a Google calendar event in the Samsung Calendar app, you can set up a video conference at the same time. Everyone invited to your event will receive the link to the video conference.

Add stickers to your Google calendar
Add stickers to Google calendar events in the Samsung Calendar app to make them easy to see at a glance. Stickers are shown in both calendar and agenda views.

Stay on top of reminders due today
The new Today category shows only reminders due today. You can also check reminders due today at the top of the main screen in the Reminder app.

Show and hide completed reminders
You can show or hide the completed reminders in any category. Show to see what you've already done, or hide to stay focused on things you still need to finish.

Choose the right view for your reminders
Choose the simple view to show more reminders on the screen at once or an expanded view that includes details such as the due date and repeating conditions.

Redesigned Digital Wellbeing
The new dashboard provides clearer usage details and makes it easier to access the features you need, such as app timers and screen time reports.

Get help in an emergency
Quickly press the Side key 5 times to call emergency services even if your phone is in your pocket or you aren't able to talk.

Integrated emergency contact list
Create an emergency contact list that includes the people you want to contact in case of an emergency. The same contact list can be used for emergency features on both your watch and your phone.

Some apps will need to be updated separately after the One UI 5 upgrade.
A3360TGY4BVL1A3360ZHU4BVKB13-
Samsung Galaxy A33 5GSM-A3360TGY

SM-A3360 TGY A3360ZHU4AVI5

• Overall stability of your device has been improved.
• The latest Android security patch has been applied.
- Device security has been further enhanced.
A3360TGY4AVI5A3360ZHU4AVI512-
Samsung Galaxy A33 5GSM-A3360TGY

SM-A3360 TGY A3360ZHU3AVGA

• Overall stability of your device has been improved.
• The latest Android security patch has been applied.
- Device security has been further enhanced.
A3360TGY3AVGAA3360ZHU3AVGA12-

Changelog: SM-A3360

• Overall stability of your device has been improved.
• The latest Android security patch has been applied.
- Device security has been further enhanced.

• The latest Android security patch has been applied.
- Device security has been further enhanced.

• Overall stability of your device has been improved.
• The latest Android security patch has been applied.
- Device security has been further enhanced.

• The Camera and Gallery functions have been improved.
• Overall stability of your device has been improved.
• The latest Android security patch has been applied.
- Device security has been further enhanced.

• The latest Android security patch has been applied.
- Device security has been further enhanced.

One UI 5.1 Update

One UI 5.1 takes your phone to the next level with new Gallery features as well as productivity and personalization enhancements.Camera and Gallery

More powerful search
You can now search your Gallery for more than one person or subject at the same time. You can even search for people without tagging their names just by tapping their faces.

Enhanced image remastering
Remastering does more to make your pictures look great by removing shadows and reflections. You can also remaster GIFs for better resolution and clarity.

Revamped info display
When you swipe up while viewing a picture or video in your Gallery, you can see when and where the picture was taken, which device took the picture, where the picture is stored, and more. Now with a simpler layout.Multitasking

Easily minimize or switch to full screen
You can now minimize or maximize an app window without going to the options menu. Just drag one of the corners.

Access your most used apps in split screen
When you start a split-screen view, the apps you use most often will be shown below your recently used apps to help you find the apps you need faster.Modes and Routines

Change wallpapers based on your mode
Set a different wallpaper based on your current activity. Choose one wallpaper for work, one for exercising, and more.Weather

Quick access to useful information
Check severe weather alerts, daily weather summaries, and sunrise/sunset times at the top of the Weather app.

Hourly precipitation graph
An hourly graph now shows how much precipitation has fallen at different times of the day.

Summary on Weather widget
A brief summary of the current weather conditions now appears on the weather widget to let you know if it's sunny, cloudy, raining, or snowing.Samsung Internet

Improved search
Your searches now include the names of bookmark folders and tab groups. Improved search logic lets you find what you're looking for even if something isn't spelled correctly.Additional changes

Check the battery level of your devices
The new Battery widget lets you check the battery level of your devices, right from the Home screen. You can see how much battery is left on your phone, Galaxy Buds, Galaxy Watch, and other supported devices.

Settings suggestions
While signed in to your Samsung account, suggestions will appear at the top of the Settings screen to help you share, connect, and enhance your experience across your Galaxy devices.

Choose where to save screenshots and screen recordings
You can now change the folder where screenshots and screen recordings are saved.

• The latest Android security patch has been applied.
- Device security has been further enhanced.

One UI 5 Upgrade (Android 13)

One UI 5 brings you more powerful personalization and makes it easier to get things done across your Galaxy devices.Visual design

New app icons and illustrations
Icon symbols are larger for a bolder look that's easier to scan. Subtle background gradients and improved contrast give a fresher, more natural feel. New help illustrations have been created to give a consistent look to all apps.


Smoother than ever before
New animations and transition effects make switching between screens feel more natural. Animations and other visual feedback appear instantly when you touch the screen, making interactions more intuitive. Scrolling speed has also been enhanced to make scrolling feel smoother throughout One UI.Enhanced blur effects and colors
Background blur effects on the quick panel, Home screen, and throughout One UI have been improved with brighter colors for a clearer and more consistent experience. Simplified app color schemes help you avoid distractions and focus on your current task.Customization

Customize your Lock screen
Just touch and hold the Lock screen to edit. What could be simpler? Customize your wallpaper, clock style, notification settings, and more, with live preview, all in one place.

More wallpaper choices
Wallpaper settings have been redesigned making it easier to find the perfect wallpaper for your Home and Lock screens. There are more images, videos, colors, and filters to choose from than ever before.

More options for your color palette
It's easier to find the colors that are right for you. Choose from up to 16 color themes based on your wallpaper as well as preset color themes that are designed to look great.Modes and routines

Choose modes based on your activity
Choose a mode based on what you're doing, such as exercising, working, or relaxing, then choose what you want your phone to do in each situation. For example, turn on Do not disturb when you're relaxing or play music when you're driving.

Bedtime mode is now Sleep mode
Sleep mode lets you automate more actions when it's time for bed, like turning on Dark mode and changing the sound mode.

Easier to discover preset routines
A simplified layout makes it easier to find routines that are useful for you.

Check running routines quickly
Routines that are currently running are now shown at the top of the Routines screen so you can understand what's happening and make changes if necessary.

More actions and conditions for your routines
Automatically start routines when you use Airplane mode or Mobile Hotspot. Routines can now open app pairs and adjust the left/right sound balance.
Home screen widgets

Stack widgets on your Home screen
Combine several widgets of the same size into a single widget to save space on your Home screen. Just drag a widget onto another widget to create a stack, then swipe to switch between widgets. You can add more widgets to your stack at any time by dragging and dropping.


The new Smart suggestions widget knows what you need before you do. It suggests apps to use, people to call, and other useful tips. Suggestions are based on your usage patterns.

Do more with your connected devices
The Connected devices menu has been added to Settings, making it quicker and easier to access features that work with other devices, like Quick Share, and Smart View.

Hide notifications on your TV
When viewing content from your phone on your TV with Smart View, you can choose to hide notifications on your TV to prevent others from seeing your personal information.
Available Chromecast devices will appear when you tap Media output in the quick panel on your phone. Just tap the device where you want to play music or other audio content.Camera and Gallery

Get help with Pro mode
A help icon will appear in Pro and Pro video modes. Tap the icon to get tips and guidance for using the various lenses, options, and controls.

Add watermarks to your pictures
Automatically add a watermark to each picture containing the date and time a picture was taken, your phone's model name, or other custom information.

Revamped Single take
Single take mode has been simplified and streamlined. Fewer options and shorter recording times make it faster and easier to get great shots.

Choose filters more easily
The filter selection menu has been streamlined in Camera, Photo Editor, and Video Editor. All filters are available in one list, making it easier to find the perfect filter for your picture or video.

Customize albums in Gallery
Choose which albums appear by default and hide less frequently used albums to keep the clutter down. You can also merge albums that have the same name and create albums that automatically update to include pictures of people you select.

All-new look for Stories
Stories that are automatically created in your Gallery have been revamped with an interactive slideshow view. Just tap or swipe to move between pictures and videos in your story.Photo and Video Editor

Create stickers from any picture
Create reusable stickers from any picture in your gallery. Just select the part of the picture you want to use as a sticker, then adjust the thickness and color of the outlines.

More ways to edit GIFs
You can trim and adjust the ratio of animated GIFs to make them the right size. You can also use the same editing features that are available for still images to decorate your GIF however you like.

Keep portrait mode effects even after editing
Portrait mode effects are now retained even after cropping or changing filters so you can adjust the background blur at any time.

Draw perfect shapes on pictures and videos
Use the pen tool to draw a shape such as a circle, triangle, rectangle, or heart. Hold your finger on the screen when you finish drawing to make it instantly transform to straight lines and perfect angles.

New stickers for photos and videos
60 new preloaded emoji stickers are available for decorating your pictures and videos.AR Emoji and stickers
When you create a new AR Emoji, 15 stickers are created by default giving you more ways to express yourself. If that’s not enough, there are also more AR Emoji stickers available for download so you can always find a sticker to match your emotions.
Use transparent backgrounds for AR Emoji stickers, or choose any picture from your Gallery to use as a background for your emoji in AR Emoji Camera. You can also pair up two emojis together and create fun dances and poses.Samsung Keyboard

New emojis available for emoji pairs
In Samsung Keyboard, more than 80 additional emojis are available for creating an emoji pair. You can now combine emojis based on animals, food, and other objects in addition to facial expressions. Choose the perfect combination to get your feelings across.

Customize the spacebar row in Samsung Keyboard
You can choose which function keys and punctuation marks to show in the bottom row of the keyboard next to the spacebar.Notifications

Get only the notifications you allow
When you use an app for the first time, you’ll be asked whether you want to receive notifications from it. Feel free to say no to apps that you don’t want to disturb you.

Easier access to app notification controls
Is an app sending you too many notifications? It's easier than ever to block it with reorganized notification settings placing app notification controls at the top. You can also go directly to app notification settings using the button at the bottom of the notification panel.

Choose which types of notifications apps can send
You now have separate control over whether apps can show pop-up notifications, app icon badges, and notifications on the Lock screen. Allow all types, some, or none. It's up to you.
App icons are larger, making it easier to see which app sent the notification. Text alignment has also been improved to make notifications easier to read.Set exceptions for Do not disturb
Auto optimization
Device care keeps your phone running smoothly by automatically performing optimizations in the background. To keep your phone in the best condition, you can set your phone to automatically restart when needed.Security and privacy

Check your phone’s security status at a glance
The new Security dashboard in Settings shows whether your phone has any security issues and helps you fix them quickly.

Security and privacy information for websites
An icon will appear in the address bar in Samsung Internet to show a site's security status. Tap the icon to learn which information the website collects and tracks.Accessibility

More accessibility options in the quick panel
High contrast font and Color inversion can be added to the quick panel for easier access.

Magnifier is easier to access
Turn on the Magnifier shortcut in Accessibility settings to get quick access to the Magnifier feature. Magnifier uses your phone's camera to enlarge items in the real world so you can take a closer look or make them easier to read.

More spoken assistance
Choose from various types of voice feedback to get help using your phone even if you can't see the screen clearly. You can make your phone read out keyboard input so you can be sure you typed the correct letter, use Bixby Vision to recognize nearby objects and tell you what they are, and turn on audio descriptions that explain what's happening in a video (only for supported videos).

Easily edit your Accessibility button
Tap and hold the Accessibility button to quickly change the features you can access using the button.

New actions available for Corner actions
If you're using a mouse or trackpad, new actions are available when you move the mouse pointer to one of the 4 corners of the screen. You can now click and hold, drag, or drag and drop.Additional changes

Use several timers at once
You can now start a new timer in the Clock app even if another timer is still running.

More control over calendar event invitees
When you add an event to your Google calendar in the Samsung Calendar app, you can choose whether invitees are allowed to see who else is invited to the event and also choose whether they can invite other people.

Add video conferences to your events
When you create a Google calendar event in the Samsung Calendar app, you can set up a video conference at the same time. Everyone invited to your event will receive the link to the video conference.

Add stickers to your Google calendar
Add stickers to Google calendar events in the Samsung Calendar app to make them easy to see at a glance. Stickers are shown in both calendar and agenda views.

Stay on top of reminders due today
The new Today category shows only reminders due today. You can also check reminders due today at the top of the main screen in the Reminder app.

Show and hide completed reminders
You can show or hide the completed reminders in any category. Show to see what you've already done, or hide to stay focused on things you still need to finish.

Choose the right view for your reminders
Choose the simple view to show more reminders on the screen at once or an expanded view that includes details such as the due date and repeating conditions.

Redesigned Digital Wellbeing
The new dashboard provides clearer usage details and makes it easier to access the features you need, such as app timers and screen time reports.

Get help in an emergency
Quickly press the Side key 5 times to call emergency services even if your phone is in your pocket or you aren't able to talk.

Integrated emergency contact list
Create an emergency contact list that includes the people you want to contact in case of an emergency. The same contact list can be used for emergency features on both your watch and your phone.Some apps will need to be updated separately after the One UI 5 upgrade.

• Overall stability of your device has been improved.
• The latest Android security patch has been applied.
- Device security has been further enhanced.

• Overall stability of your device has been improved.
• The latest Android security patch has been applied.
- Device security has been further enhanced.

• Overall stability of your device has been improved.
• The latest Android security patch has been applied.
- Device security has been further enhanced.

• Overall stability of your device has been improved.
• The latest Android security patch has been applied.
- Device security has been further enhanced.

• Optimized the full-screen handwriting control of the Samsung keyboard
• Improved network stability
• Overall stability of your device has been improved.
• The latest Android security patch has been applied.
- Device security has been further enhanced.

เราขอแนะนำให้ใช้ยูทิลิตี้ของ Samsung, Samsung Smart Switch และ OTA (ทางอากาศ) เพื่ออัปเกรดอุปกรณ์ ใช้ไซต์ของเราเฉพาะเมื่อคุณแน่ใจ 100% เกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการแฟลชอุปกรณ์ของคุณ model: SM-A3360 เราไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้ไฟล์บนเว็บไซต์นี้
เฟิร์มแวร์ที่ให้ไว้ที่นี่เป็นเฟิร์มแวร์ Android อย่างเป็นทางการของ Samsung และไม่ได้รับการแก้ไขใด ๆ ทั้งสิ้นเนื่องจากเราได้รับโดยตรงจากเซิร์ฟเวอร์ KIES
เราตรวจสอบการอัปเดตเฟิร์มแวร์ทั้งหมดสำหรับอุปกรณ์ Samsung ทุกเครื่องในกว่า 500 ภูมิภาค
ระวังเฟิร์มแวร์ที่กะพริบด้วยตนเองอาจทำให้อุปกรณ์ของคุณเสียหายใช้งานโดยยอมรับความเสี่ยงเองและทำตามขั้นตอนการสอนของเรา

Google translate